МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Начальник методичного відділу
Мураховській Валерій Генріхович
вул. Канатна,112 кім. А-131, тел. (048) 712-40-19

    Методичний відділ - створено у відповідності з наказом ректора академії з метою координації діяльності інститутів, факультетів, кафедр і інших структурних підрозділів з підготовки та удосконалення навчальних планів, програм дисциплін, навчально-методичних матеріалів. У своїй діяльності методичний відділ керується законодавчими актами и постановами Уряду України, нормативними і інструктивними матеріалами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Вченої ради академії, наказами і розпорядженнями ректора. Є консультативним і контролюючим органом, що діє з метою визначення і впровадження механізмів управління якістю вищої професійної освіти, надання практичної і методичної допомоги підрозділам академії по досягненню необхідного рівня освітніх послуг і підготовки висококваліфікованих фахівців. Основні напрями діяльності методичного відділу зосереджено на підвищенні якості освіти, вдосконаленні організації методичного забезпечення навчального процесу і організаційно-методичного супроводу ліцензування і акредитації спеціальностей і напрямів підготовки.

До складу методичного відділу входять:

 • група методичного забезпечення навчального процесу;
 • група ліцензування і акредитації спеціальностей і напрямів підготовки.

Основні завдання, які вирішує відділ:

 • розробка і впровадження заходів щодо підвищення якості освіти, забезпечення їх відповідності сучасному рівню розвитку науки, потребам ринку;
 • інформування керівництва академії, вченої ради ОНАХТ і професорсько-викладацького складу про пропозиції щодо вдосконалення якості методичної роботи і результати їх впровадження;
 • аналіз досвіду навчально-методичної роботи факультетів і кафедр академії, вироблення рекомендацій з його використання;
 • займається складанням: плану перевірок методичної роботи кафедр і методичного забезпечення дисциплін, які викладаються;
 • планів видання (у тому числі в електронному вигляді): підручників і навчальних посібників з грифом ОНАХТ;
 • конспектів лекцій;
 • методичних вказівок до різних видів навчальних занять;
 • планів проведення відкритих лекцій провідними викладачами кафедри з використанням нових технічних засобів навчання;
 • планів проведення лекцій провідними фахівцями галузей, що відображають спеціальності академії;
 • забезпечує редагування інструктивно-методичних матеріалів і конспектів лекцій з дисциплін, які викладаються в ОНАХТ;
 • координує роботу рад спеціальностей академії, голів комісій методичної ради, що постійно діють; контролює виконання їх планів і прийнятих рішень; консультує їх з усіх методичних питань, які готуються на засідання;
 • бере участь в забезпеченні виконання положення про робочу навчальну програму дисципліни;
 • консультує викладачів академії в питаннях структури, вмісту, порядку розгляду навчальних і робочих програм з врахуванням вимог КМСОНП;
 • вивчає і аналізує нові технології навчання студентів;
 • організує роботу семінарів, що постійно діють, «Вища освіта і Болонський процес», психолого-педагогічного з метою поглиблення знань з української мови і забезпечує консультації керівників семінарів з усіх методичних питань;
 • забезпечує методичний супровід Вишої школи педагогічної майстерності;
 • організує проведення щорічної науково-методичної конференції викладачів академії; готує до видання матеріали конференції;
 • інформує кафедри про тематику і терміни проведення всеукраїнських і міжнародних конференцій; направляє на них викладачів з доповідями; аналізує матеріали цих конференцій з метою поширення передових технологій навчення в ОНАХТ;
 • збирає, аналізує і узагальнює поточні і підсумкові результати навчально-методичної і науково-методичної роботи кафедр академії;
 • здійснює контроль науково-методичного забезпечення якості освіти і вдосконалення організації навчального процесу;
 • забезпечує оновлення бази документів МОН України з питань ліцензування і акредитації спеціальностей і напрямів підготовки;
 • інформує кафедри про терміни і зміни в порядку ліцензування і акредитації спеціальностей і напрямів підготовки;
 • забезпечує методичну підтримку підготовки комплекту документів, необхідних для здобуття ліцензій і акредитації на право здійснювання освітньої діяльності з підготовки фахівців різних рівнів кваліфікації;
 • розробляє програмне забезпечення для підвищення ефективності організації навчально-методичної роботи;
 • забезпечує створення електронних баз даних по науково-методичному забезпеченню навчального процесу.
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.mv.onaft.edu.ua обов´язкова.